Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

TweeSupport - verkoopvoorwaarden

1. De door ons opgegeven levertijd is slechts bij benadering vastgesteld en kan niet als bindend worden beschouwd, tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van de levertijd levert geen wanprestatie op en geeft de koper nimmer het recht op vergoeding van schade, noch het gekochte of betaling daarvan te weigeren. 

2. Ten aanzien van orders/opdrachten via telefoon, mail of Internet gelden de daarvan door ons opgemaakte stukken als opdrachtbevestiging. Reclames binnen 14 dagen, uitsluitend schriftelijk.

3. Slechts die orders worden als vervallen beschouwd, die voor aflevering zijn geannuleerd. Verzoeken daartoe dienen schriftelijk te geschieden. Wij behouden ons het recht voor in geval van overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Na opdracht, of goedkeuring van een voorbeeld, van een speciaal voor de afnemer vervaardigd product accepteren wij hierop geen annulering. 

4. Indien na het aanvaarden van de order, de order door de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd om redenen die buiten onze risicosfeer liggen, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van onze winstderving en leegloopverliezen voor rekening van onze afnemer. 

5. Wij worden geacht geheel aan onze verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid zaken te hebben voldaan, ook wanneer wij tot 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid afleveren. Afwijkingen in de over- of ondermaat worden niet nader verrekend. 

6. Zolang geen volledige betaling is geschied, blijven de door ons geleverde goederen ons eigendom. Alle incassokosten van gelden, welk niet volgens de overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen, komen voor rekening van de koper. In alle gevallen, waarin betalingen later geschieden dan 15 dagen na factuurdatum wordt, tenzij anders is overeengekomen, door ons wegens renteverlies 5% per maand berekend. 

7. Indien goederen in beschadigde toestand worden aangeboden, dient de eventuele schade bij ontvangst te worden geconstateerd en binnen 8 dagen via de mail te worden gemeld. De beoordeling van reclames berust uitsluitend bij ons. 

8. Voor gebreken, zowel verborgen, als niet verborgen aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid. 

9. Retourzendingen dienen franco te geschieden en worden uitsluitend geaccepteerd na goedkeuring onzerzijds. Producten die voor de afnemer speciaal zijn vervaardigd kunnen niet retour. 

10. Specificaties van de goederen zijn geheel vrijblijvend. 

11. Alle prijzen gelden voor levering af magazijn, inclusief verpakking en exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. Bestellingen met een totaalwaarde van € 100,- of meer worden franco geleverd naar één afleveradres binnen Nederland.

12. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door een redelijkerwijs onvoorzienbare prijsstijging van grondstoffen, (hulp)materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. 

13. In het geval van een kostprijsverhoging conform lid 12, is de afnemer bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop de afnemer daarvan kennis heeft genomen, te annuleren door middel van een aangetekend schrijven, en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen. 

14. Een overeengekomen prijs is voor ons slechts bindend onder het uitdrukkelijke voorbehoud, dat het overeengekomen kwantum zaken waarop de prijs betrekking heeft, in zijn geheel en in één opdracht van ons besteld wordt en volgens overeenkomst wordt afgenomen en betaald.

LoginRegistreren

WHATSAPP +31(0)6 13 99 99 88

*Op werkdagen
van 09:00 t/m 17:30


BESTELLEN

Als u voor 16:00 uur hebt besteld, wordt deze bestelling dezelfde dag nog verstuurd door DPD. U kunt er dan vanuit gaan dat de bestelling de volgende werkdag wordt bezorgd.


ZATERDAGLEVERING

Vanaf heden leveren wij ook op zaterdag, graag verzoeken wij u om in uw bestelling aan te geven als het om een zaterdaglevering gaat.FRANCO LEVERING

Als u een bestelling hebt geplaatst boven de €100,-, dan zullen wij geen verzendkosten in rekening brengen. Bovendien leveren wij ook in Belgie en Duitsland.

Nieuwsbrief: